Strokovni dogodek o temeljnih zmožnostih mladih in dobrih praksah za mlade v Občini Ajdovščina

Strokovni dogodek bo usmerjen v ciljno skupino mladih z namenom spodbujanja njihovih temeljnih zmožnosti. Andragoški center Slovenije bo predstavil zelo aktualno raziskavo PIAAC s poudarkom na temeljnih zmožnostih mladih. Mladinski svet Ajdovščina in Inštitut za mladinsko politiko bosta predstavila Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina za obdobje 2013-2018 in primere dobrih praks na področju mladih v Občini Ajdovščina. Mladinski center in hotel Hiša Mladih pa bo predstavil svojo dejavnost za mlade.

Vabimo vas na strokovni dogodek, ki bo v sklopu Parade učenja in v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije organiziran v

torek, 12. maja 2015, od 10. do 12.30, v Mladinskem centru in hotelu Ajdovščina (IV. prekomorske 61a, Ajdovščina).

Dogodek je namenjen strokovni javnosti in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s populacijo mladih. Namenjen je tako tistim, ki neposredno delajo z mladimi ali pa sooblikujejo mladinsko politiko na nivoju lokalnih skupnosti. Vabljeni so svetovalni delavci in ravnatelji osnovnih in srednjih šol, višjih šol in univerz, predstavniki lokalnih skupnosti, društev in zavodov, ki se pri svojem delu srečujejo tudi s problematiko temeljnih zmožnosti mladih.
Zagotavljanje enakih možnosti za sodelovanje v družbi je pomembno ne samo za posameznika, temveč tudi za razvoj gospodarstva in blaginjo celotne družbe. Ohranjanje in pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti  mladim in odraslim omogoča lažje obvladovanje tveganj, ki jih prinaša življenje v sodobni družbi.
Poznavanje ciljne skupine je zelo pomembno za uspešno delo z mladimi, zato vas vabimo, da se udeležite strokovnega dogodka, ki bo hkrati tudi priložnost za izmenjavo izkušenj.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na info@lu-ajdovscina.si ali na telefon 05 3664750.


PROGRAM:
10.00-11.00     PIAAC Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih v Sloveniji: Temeljne zmožnosti mladih – bi nas morale skrbeti?

Sodelujejo:     mag. Estera MOŽINA in mag. Jasmina MIRČEVA  iz Andragoškega centra Slovenije

V Evropi je raziskava PIAAC pokazala, da je kar 70 milijonov odraslih z nižjimi spretnostmi, pri čemer so posebej izpostavljeni starejši odrasli na trgu dela in mlajši odrasli, ki na trg dela šele vstopajo.  Podatki iz raziskave PIAAC v katero so vključeni tudi mlajši odrasli med 16. in 29. letom bodo znani maja prihodnje leto.  Skrb pa vzbujajo podatki o neugodni dosežkih mladih v bralni pismenosti (9 in 15 let) v raziskavi PISA 2012, Slovenija se je uvrstila pod povprečje držav OECD. Mladi v Sloveniji imajo podobne bralne zmožnosti kot mladi na Portugalskem, v Litvi in Grčiji.  Ko bodo znani rezultati raziskave PIAAC za mlajše odrasle, bomo razumeli kakšne posledice ima zaostajanje Slovenije na področju bralne pismenosti pri mladih, ki vstopajo na trg dela. Spoznanja iz raziskave PIAAC v Sloveniji bodo pripomogla pri pripravi smernic in ukrepov za razvoj potencialov mlajših odraslih za njihovo enakovredno sodelovanje v ekonomskem, kulturnem, političnem in družbenem življenju v skupnosti.  

11.00-11.30    Strategija za mlade in dobre prakse za mlade v Občini Ajdovščina

Sodelujejo:     Rozana Mužica, Inštitut za mladinsko politiko in Helena Harej, Mladinski svet Ajdovščina

Mladinski svet Ajdovščina je v sodelovanju z Občino Ajdovščina pripravil Strategijo za mlade za obdobje od 2013 do 2018, ki jo je sprejel Občinski svet Občine Ajdovščina. Strategija, ki je nastala na podlagi raziskav, ustreza realnim potrebam mladih ter tako ureja to pogosto zapostavljeno področje. V njej so zapisani ukrepi za mlade, ki bodo 6 let krojili delovanje Občine na področju mladine. Namen strategije je tako vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v Občini Ajdovščina ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju.

Občina Ajdovščina je tudi dobitnica Certifikata mladim prijazna občina, ki ga letno podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Inštitut za mladinsko politiko spodbuja razvoj lokalne mladinske politike in ponuja lokalnim skupnostim strokovno podporo pri sistemskem urejanju področja mladine z namenom ustvarjanja takih pogojev, ki mladim omogočajo učinkovitejše soočanje in reševanje težav, ki v zadnjih letih močno zaznamujejo njihovo življenje in razvoj.

11.30-11.45    Predstavitev dejavnosti Mladinskega centra in hotela Ajdovščina

Sodelujejo:     Mladinski center in hotel Hiša mladih Ajdovščina

Program Mladinskega centra in hotela Hiša mladih v Ajdovščini ponuja pestre dejavnosti za mlade. Poleg hotelske dejavnosti za mlade organizira tudi neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, prostovoljno mladinsko delo, informiranje in svetovanje za mlade, participacijo in aktivno državljanstvo, človekove pravice, raziskovalno delo mladih,prostočasne aktivnosti in izobraževanja – predavanja za starše, potopisna predavanja, posvete, okrogle mize.

11.45-12.30      Ogled Mladinskega centra in hotela, pogostitev