Doživetje kulinarične dediščine

Ljudska univerza Ajdovščina se je spomladi 2019 uspešno prijavila na Javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (Uradni list RS, št. 82/18) s projektom Doživetje kulinarične dediščine. Projekt je sofinanciran s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V projekt so poleg Ljudske univerze Ajdovščina, kot vodilne partnerice, vključeni sledeči partnerji: Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, Cejkotova domačija Davorin Mesesnel, Na Kupčku, Saša Černalogar Mrak, Urška Lemut Šušterič, Nosilka dejavnosti na kmetiji.

Oblikovanje projekta izhaja iz potrebe ohranjanja in izobraževanja ljudi o tradicionalnih lokalnih jedeh, temelji na prepletanju prehranskih navad in tradicije s sodobnimi pristopi prehranjevanja. S projektom želimo različne ciljne skupine seznaniti o pomenu ohranjanja kulinarične dediščine skozi doživljanje in senzorično zaznavanje tradicionalnih jedi, zdravega načina prehranjevanja, varovanja okolja, možnostih turističnega razvoja kmetij in zmanjševanja brezposelnosti. Ciljnim skupinam bo skozi projekt omogočena izkušnja spoznavanja kulinarične dediščine v kombinaciji s sodobnim pristopom, ki bo posamezniku pomagala pri razumevanju in doživljanju kulinarične tradicije.

Projekt traja tri leta in je razdeljen na tri zaključene sklope, ki se med seboj prepletajo. Prvi del projekta je bil že uspešno izveden. Namenjen je bil izobraževanju projektnih partnerjev s področja digitalnega marketinga, podjetništva, računalništva, tujih jezikov, kulinarike, uporabe hidrolatov v kulinariki itd. Skozi različna izobraževanja so člani pridobivali nova poglobljena znanja s področja prehranjevanja in priprave hrane na našem območju, priprave tipičnih lokalnih jedi in njihove prezentacije na sodoben način. Razvili so nova pedagoško andragoška znanja, ki jim bodo pomagala pri posredovanju vsebin različnim ciljnim skupinam. Nadgradili so svoja znanja s področja marketinga, digitalnega marketinga, računalništva, jezikov, komunikacije itd.

V prihodnjih dveh letih bo projekt usmerjen v izvajanje eksperimentalnih izobraževanj oziroma delavnic za posamezne ciljne skupine. Eksperimentalna izobraževanja bodo oblikovana kot doživetje. Temeljila bodo na senzoričnem doživljanju hrane, kjer bodo v ospredje prišla vsa čutila udeležence. S senzoričnim zaznavanjem hrane, bomo udeležence spodbujali, da bodo hrano občutili in doživeli na drugačen način ter tako vplivali na razvoj njihovih pozitivnih stališč do hrane, saj so stališča močno povezana z zdravimi prehranjevalnimi navadami. V projekt bo vključenih 290 oseb iz različnih ciljnih skupin (šolarji, dijaki, osebe s posebnimi potrebami, zaposleni, brezposelni, upokojenci). Naša želja je, da bi s pomočjo projekta širili zavest o pomenu ohranjanja kulinarične dediščine, neposredno pa spodbujali vseživljenjsko ter medgeneracijsko učenje.

 

PRP-EU-SLO-barvni