INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH – ISIO

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je podporna dejavnost, ki odraslim zagotavlja nasvete in pomoč pri odločanju glede IZOBRAŽEVANJA, načrtovanju in organizaciji UČENJA ter pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti RAZVOJA KARIERE.

Svetovalka posameznika ali skupino informira o možnostih:

 • nadaljnjega izobraževanja ali usposabljanja za poklic
 • strokovnega izpopolnjevanja
 • izobraževanja za osebno rast
 • pridobitve različnih kvalifikacij
 • o vpisnih pogojih v različne programe
 • o možnosti prehajanja med programi
 • o trajanju izobraževanja
 • o prostih delovnih mestih in še mnogo drugega

Svetovalka svetuje:

 • pri odkrivanju poklicnih in osebnih interesov v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem
 • pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja oz. usposabljanja
 • glede različnih oblik pomoči in podpore pri izobraževanju
 • glede možnosti zaposlovanja in še mnogo drugega

V svetovalnem procesu se uporabljajo različni svetovalni pripomočki in orodja, ki so v pomoč tako svetovalki kot udeležencu svetovanja.

Po potrebi svetovalka skupaj s svetovancem izdela osebni izobraževalni načrt, v katerem se opredeli svetovančeva formalna izobrazba, neformalna znanja ter izkušnje. Na podlagi osebnega izobraževalnega načrta se svetovalka skupaj s svetovancem odločit, ali izpeljeta postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj.

Prednostne ciljne skupine informativno–svetovalne dejavnosti so brezposelne osebe (starejši in mlajši brezposelni, invalidi, dolgotrajno brezposelni, migranti, mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili šolanje).

 

Svetovanje lahko poteka:

OSEBNO

na LUNG-u, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica

na Posoškem razvojnem centru, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

na LU Ajdovščina, Stritarjeva  ul. 1a, 5270 Ajdovščina

 

PO TELEFONU

na LUNG-u: 05 335 31 02 ali 031 681 164

na Posoškem razvojnem centru: 05 384 15 16

na LU Ajdovščina: 05 366 47 50 ali 041 437 785

 

PO ELEKTRONSKI POŠTI

na LUNG-u:

na Posoškem razvojnem centru:

na LU Ajdovščina:

 

Skrbimo tudi za kakovost svetovalnega dela, zato smo se vključili v 2-letni cikel samoevalvacije (2017 – 2018), v okviru katere si bomo izbrali eno področje, ki ga bomo presojali po modelu kakovosti ISIO.

 

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Za potrebe razvojno – raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Andragoškemu centru Republike Slovenije ter Ministrstvu za šolstvo in šport, ki financira delovanje svetovalnega središča ISIO NOVA GORICA (dislokacija AJDOVŠČINA) in s tem omogoča brezplačno informiranje in svetovanje, bomo stranke ob obisku svetovalnega središča, telefonskem klicu v središče ali elektronski pošti na naslov središča prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, spol, starost, dokončana in/ali nedokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center RS ter Ministrstvo za šolstvo in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 2004/86) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Svetovalnih središču ISIO NOVA GORICA (dislokacija AJDOVŠČINA) vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah v Svetovalnem središču ISIO NOVA GORICA (dislokacija AJDOVŠČINA).

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina. Upravljalec centralne zbirke osebnih podatkov pa je Andragoški center RS, Šmartinska 134/a, Ljubljana.

 

Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih 2020 je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanja znanost in šport.

LUNGministrstvopoisio