Izpopolnjevanje izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle v KRZS 2020-2022

Naziv projekta

Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 2020-2022

Vodilni partner konzorcija

Ljudska univerza Ajdovščina

Partnerji v konzorciju

 • Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
 • Ljudska univerza Koper  Universita' popolare Capodistria
 • Ljudska univerza Radovljica
 • Ljudska univerza Škofja Loka

Trajanje projekta

19. 6. 2020 – 31. 10. 2022

Financer projekta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vrednost projekta

349.052,20 EUR

 

LUA_Letak 99 x 210_brezplacni izobrazevalni program 2020_05-1LUA_Letak 99 x 210_brezplacni izobrazevalni program 2020_05-2

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Namen projekta: 

Usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

 

Cilji projekta so:

 • pripraviti in izvesti vsaj tri različne programe izpopolnjevanja za izobraževalce odraslih v NIPO (glej ciljno skupino),
 • v programe izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije,
 • pripraviti strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

 

Ciljna skupina:

Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

To so posamezniki, ki:

 • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali

 • ga še opravljajo oziroma

 • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

 

Informacije o programih konzorcijskih partnerjev dobite na spodnjih povezavah:

 

 

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA NA LJUDSKI UNIVERZI AJDOVŠČINA

Za več informacij nas lahko kontaktirate na info@lu-ajdovscina.si ali pokliče na 041 437 785.

Izvedeni programi: 

Program: Spletna orodja za aktivno poučevanje in komunikacijo na daljavo

Program se je izvedel v času med 17. 9. 2020 in 14. 10. 2020.

Splošne značilnosti o programu

Trajanje programa

30 pedagoških ur

Ciljna skupina

Izobraževalci odraslih v neformalnih programih za odrasle

Cilji programa

V programu zasledujemo različne cilje iz naslednjih vsebin:

 • spodbujanje timskega dela in samostojnega učenja,
 • značilnosti različnih ciljnih skupin (sociološki in antropološki vidiki),
 • uporaba informacijski komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenje.

 

Vabljeni k ogledu promocijskega videahttps://youtu.be/sq-SeIUqeUI

FOTOUTRINKI Z DELAVNIC

 

Izdelek brez naslova (6)

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se uzvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.